23. § (3)

g) Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése minden tanulónk számára kötelező.

Az értékelés, mint a tanulói teljesítmény mérése és minősítése a tanulói személyiségfejlődés, a nevelési és oktatási célok elérése szempontjából igen hatékony tényező. Az értékelés során a tanulói teljesítmény összességét vesszük figyelembe, hogy megközelítően reális képet kapjunk tudásuk gyarapodásáról, képességeik fejlődéséről. Ebből kiindulva igyekszünk tanulóink minden megnyilvánulását értékelni.

Az értékelésnek mindig világosnak, az érintettek számára egyértelműnek, igazságosnak, rendszeresnek, kiszámíthatónak, megbízhatónak, ösztönzőnek kell lennie. A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények alapján - tanítási órákon és gyakorlati oktatásban végzett szóbeli és írásbeli munka, illetve gyakorlati tevékenység figyelembe vételével - a tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal kell értékelni. Nagyobb témakör lezárása témazáró, illetve úgynevezett "nagydolgozattal" zárul, melynek időtartama egy, maximum két tanóra lehet. Egy tanítási napon maximum két tantárgyból iratható témazáró, ezek időpontját a tanulókkal legalább egy héttel korábban közölni kell.

Értékelési rendszerünket befolyásolja a tantárgyi sajátosság is, ezért ezeket az adott munkaközösség tagjai határozzák meg, fogadják és tartják be egységesen. Értékelési rendszerünk azon alapszik, hogy a tanár arra legyen kíváncsi, mit tud a diák. Megtanítjuk diákjainkat a kudarcok átélésére és arra is, hogy hogyan juthatnak túl ezeken a kudarcokon, ezért kiemelt jelentősége van az osztályzatokhoz társuló szóbeli értékelésnek. A folyamatos szóbeli számonkérés rendszeres tanulásra szoktatja a diákokat, javítja beszédkészségüket, fejleszti a szaknyelv használatát. A tantárgy jellegétől függően ügyelni kell a szóbeli-írásbeli feleletek arányára.

A közismereti tárgyak témazáró dolgozatainak javasolt értékelési rendje:

85 – 100%: jeles

70 – 84%: jó

50 – 69%: közepes

30 – 49%: elégséges

0 – 29%: elégtelen

A szakmai tantárgyak témazáró dolgozatainak javasolt értékelési rendje:

0 – 50%: elégtelen

51 – 64 %: elégséges

65 – 76%: közepes

77 – 88 %: jó

89 – 100%: jeles

A tanulók osztályozása a hagyományos módon történik. Félévente kialakítandó érdemjegyek száma:

- 0,5 és 1 órás tárgy esetén legalább 2 érdemjegy

- 2 órás tárgy esetén legalább 3 érdemjegy

- 3 vagy több órás tantárgy esetén a heti óraszám + 1 érdemjegy.

Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők:

- jeles (5)

- jó (4)

- közepes (3)

- elégséges (2)

- elégtelen (1)

Az egységes, következetes, kiszámítható értékelés érdekében meghatároztuk a tanulói beszámoltatások súlyát a félévi és az év végi osztályzatok megállapításánál:

- A témazáró dolgozat kétszeres súllyal számít,

- Az egyéb érdemjegyek – a kisérettségi vizsgát leszámítva – egyszeres súlyozásúak.

- Az év végi osztályzat megállapítása a tanév során szerzett összes érdemjegy átlagának számításával történik.

- A végső osztályzat megállapításánál a következő számítást alkalmazzuk:

- 1,61-2,6 elégséges

- 2,61-3,6 közepes

- 3,61-4,6 jó

- 4,61-5 jeles

 

h) Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

- Szóbeli házi feladat csak az órán feldolgozott anyagból adható, fegyelmezetlenség miatt elmaradt anyagrész otthoni önálló feldolgozásra nem adható

- Valamennyi tantárgyból szóbeli házi feladat rendszeresen adható.

- Írásbeli házi feladatot tantárgyanként eltérő módon adhatunk (pl.: matematika, magyar, nyelvek rendszeresen, biológia, történelem esetenként.)

- A házi feladat ellenőrzése írásban is történhet.

A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyakat tanító pedagógus dönt, a tanuló jegyei és az órákon végzett munka alapján. A tanuló tanulmányi érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. Félévenként egy alkalommal (november, április) a sorozatosan elégtelen érdemjegyet kapott tanulók szüleit írásban értesítik az osztályfőnökök.

Az osztályzatokat félévkor számjegyekkel az ellenőrző könyvbe, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványba csak betűkkel kell beírni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, az osztályzatot az év végi bizonyítványban fel kell tüntetni. A tanév végén az egyes tantárgyakból adott osztályzatok figyelembevételével a nevelőtestület határoz az egyes tanulók tovább haladásáról. Az iskola felsőbb évfolyamán az a tanuló folytathatja tanulmányait, aki a tanév végén valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott, a szakképző évfolyamokon az előírt összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit is teljesítette. A tanuló az iskola tagintézmény-vezetőjének engedélyével az iskola 2 vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. A tanuló részére kérelemre - a szakképzés kivételével - engedélyezhető egy vagy több évfolyam megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne.

 

(Pedagógiai program 73/42-43)